Metingen

Meer weten over metingen?

Neem dan snel contact met ons op!

Er is op dit moment een aantal meetmethoden om een wegdek te karakteriseren met betrekking tot geluid. Dit kan door direct de geluidemissie te meten of indirect via de parameters die van belang zijn voor de geluidemissie.

Directe meetmethoden zijn:

  • Statistical Pass-by (SPB)
  • Close Proximity (CPX)

Indirecte meetmethoden zijn:

  • textuur
  • absorptie

Wegdekmetingen

SPB-methode

Het doel van de Statistical Pass-by (SPB) methode is het nauwkeurig vastleggen van de geluidtechnische eigenschappen van een wegdek voor lichte, middelzware en zware motorvoertuigen. De SPB-meetmethode is gestandaardiseerd in de internationale norm ISO 11819-1. Van een groot aantal voertuigen uit het bestaande verkeer (ongeveer 100) wordt op een vastgelegde positie het maximale geluidniveau en de voertuigsnelheid gemeten.

 

CPX-methode

De CPX-methode is ontworpen om de homogeniteit en het tijdgedrag van de akoestische eigenschappen van een wegdek te evalueren op verschillende secties van een wegdek. De CPX-methode is vastgelegd in de ISO standaard 11819-2. Hierbij wordt met een aanhanger over het wegdek gereden waarbij tegelijkertijd de snelheid en het geluidniveau dicht bij het band/wegdek contactvlak van de meetbanden wordt gemeten.

Textuurmetingen

Lasermetingen

Het doel van de textuurmeting met de laserprofilometer is het in kaart brengen van de micro- en macrotextuur van een wegoppervlak. De meetmethode is vastgelegd in de ISO standaard 13473-1/2/3/4. Bij deze meettechniek projecteert een laser een lichtstraal onder een hoek op het wegdek. Een sensor vangt het gereflecteerde licht op. De verplaatsing van de lichtreflectie op de sensor is een maat voor de textuur.

Op dit moment wordt er een nieuw robuust meetsysteem ontwikkeld die veel sneller is dan de standaard methode met rail en toepasbaar is onder moeilijke omstandigheden.

 

Zandvlek

Een oudere methode is de zandvlekmethode.  Hierbij wordt een genormeerde hoeveel speciaal zand of glaskorrels over een oppervlakte uitgesmeerd. De diameter van de vlek is een maat voor de diepte van de textuur.

Absortiemetingen

in situ

Het doel van de in situ methode is de akoestische absorptie van een scherm of wegdek ter plaatse te bepalen op een snelle, niet-destructieve wijze. Via een bron wordt een geluidgolf op het scherm gezonden. Door de akoestische absorptie zal slechts een deel daarvan reflecteren. De absorptiewaarde wordt bepaald uit de verhouding tussen het reflecterende en invallende geluid.
We hebben de beschikking over een zeer geavanceerd Microflown-systeem.

 

Impedantiebuis

Het doel van de absorptiemetingen met de Buis van Kundt (impedantiebuis) is de akoestische absorptie van een proefstuk te bepalen. Deze methode is vastgelegd in ISO standaard 10534-1/2. De Buis van Kundt is een laboratoriuminstrument, waarmee de geluidabsorptie van boorkernen of op het lab vervaardigde proefstukken bepaald kan worden.

Monitoring

De akoestische kwaliteit van wegen binnen een gemeente of provincie vormt een belangrijke beoordelingsfactor van de staat van de infrastructuur. Toepassing van stille wegdekken en het onderhoud van bestaande wegen met als oogmerk de geluideigenschappen te handhaven of te verbeteren, leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de woonomgeving. De geografische CPX-kaart (geijkt met SPB-metingen) geeft inzicht in de akoestische kwaliteit van uw wegennet; hij is bij uitstek geschikt als basis voor een brongericht geluidbeleid met betrekking tot de weginfrastructuur en het opstellen van bestekken. Met de invoering van de Omgevingswet wordt monitoring zelfs verplicht.

Hiertoe bepalen we tijdens de geluidmeting tevens de positie van de meetaanhanger met een GPS-systeem welke vervolgens wordt ingevoerd in Google Earth of een GIS-systeem.

Tevens kunnen de meetdata in het Akoestisch Wegbeheer worden ingevoerd zodat te allen tijde inzicht is in de staat va het wegennet.

kaart meetdata